Usługi geodezyjne na miarę Twoich potrzeb

/ strefa klienta

 • mapa do celów projektowych geo-luk geodeta Mińsk Mazowiecki tyczenie budynku tyczenie infrastruktury inwentaryzacja powykonawcza geo-luk geodeta Mińsk Mazowiecki podział działki geo-luk geodeta Mińsk Mazowiecki wznowienie granic nieruchomości geo-luk geodeta Mińsk Mazowiecki
  • Geodeta
  • mgr inż. Łukasz Zawadka

  606 452 876

  • Mapa do celów projektowych

  • Mapa do celów projektowych powstaje poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz w pasie opasającym o szerokości 30m. Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych odbywa się na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez geodetę. Mapa ta jest wymagana do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę tj. (budowa domu, hali, infrastruktury technicznej). Najczęściej sporządza się ją w skali 1:500.

   Termin realizacji zlecenia wynosi około 2-3 tygodnie.

  • Etapy realizacji zlecenia
  • 1. Przyjęcie zlecenia
  • 2. Zgłoszenie pracy i pozyskanie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • 3. Wykonanie pomiaru aktualizacyjnego w terenie
  • 4. Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych, sporządzenie operatu technicznego
  • 5. Przekazanie aktualnej mapy do celów projektowych

  zamów mapę do celów projektowych

  • Tyczenie budynków

  • Pierwszym etapem budowy jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie. Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem. W przypadku tyczenia budynków wyniesieniu na grunt podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne. W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic tyczenia, a geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy.

   Termin realizacji zlecenia wynosi 2-5 dni od momentu otrzymania projektu.

  • Etapy realizacji zlecenia
  • 1. Przyjęcie zlecenia
  • 2. Przekazanie dokumentacji projektowej
  • 3. Wykonanie prac geodezyjnych w terenie
  • 4. Wpis do dziennika budowy i przekazanie szkicu tyczenia

  zamów tyczenie

  • Inwentaryzacja powykonawcza

  • Wszystkie obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu (ciepłownicze, energetyczne, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, wodociągowe) podlegają inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę. Obowiązek ten nakładają na inwestora przepisy prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego. W celu zakończenia budowy sporządza się mapę inwentaryzacji powykonawczej na podstawie wykonananych pomiarów w terenie. Jest to dokument, który stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie oraz stwierdzenia zgodności jego posadowienia na nieruchomości określonego w pozwoleniu na budowę.

   Termin realizacji zlecenia wynosi do 2-3 tygodni od momentu zgłoszenia zlecenia.

  • Etapy realizacji zlecenia
  • 1. Przyjęcie zlecenia
  • 2. Przekazanie dokumentacji budowy
  • 3. Zgłoszenie prac i pozyskanie materiałów z zasobu geodezyjnego
  • 4. Wykonanie pomiaru w terenie, sporządzenie operatu technicznego
  • 5. Przekazanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą

  zamów inwentaryzację powykonawczą

  • Podział nieruchomości polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie w celu przeniesienia jej własności na nowego właściciela. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.
  • Podziały nieruchomości zurbanizowanych

  • Postępowanie w sprawie administracyjnego podziału nieruchomości jest prowadzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Postępowanie podziałowe wszczynane jest na wniosek właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) o opinię na temat zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podział regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   Termin realizacji zlecenia wynosi 2-3 miesiące od momentu zgłoszenia zlecenia.

  • Etapy realizacji zlecenia
  • 1. Przygotowanie wstępnego projektu podziału
  • 2. Wydanie opinii na temat wstępnego projektu podziału działki
  • 3. Określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
  • 4. Sporządzenie przez geodetę projektu podziału
  • 5. Wyznaczenie w terenie granic nowych działek
  • 6. Przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do księgi wieczystej

  zamów podział nieruchomości

  • Podział nieruchomości rolnych i leśnych

  • Podział nieruchomości rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami najmniejsza powierzchnia nowo wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 0.3 ha. Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

   Termin realizacji zlecenia wynosi do 2-3 miesiące od momentu zgłoszenia zlecenia.

  • Etapy realizacji zlecenia
  • 1. Przygotowanie projektu podziału
  • 2. Określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
  • 3. Wyznaczenie w terenie granic nowych działek
  • 4. Sporządzenie operatu geodezyjnego
  • 5. Przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do księgi wieczystej

  zamów podział nieruchomości

  • W przypadku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych, wymagana jest pomoc geodety w celu poprawnego określenia położenia tych granic. Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wymaganą dokładnością, a ustalenie jej zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją prawną (np. prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczną decyzją administracyjną). Wznowieniu podlegają znaki graniczne określające przebieg granic. O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony. Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego.

  zamów wznowienie granic nieruchomości

  omhoog